GUNVANT KAMGAR PURASKAR HONOURED-2010


GUNVANT KAMGAR PURASKAR HONOURED-2010

Mr. Baban Wamanrao Bhuibhar
Foreman,
Mechanical Circle (CP) Nagpur.

Mr. Ashok Keshwrao Tikle,
Driver HMV ,
Mechanical Circle (CP) Nagpur.

Mr. Shikh Mehbub Kasam,
Driver HMV, Mechanical Circle (Gate) Pune.

Mr. Bansi Kesra Rajput
Mechanical Circle (CP) Pune.

Mr. Abdul Samad Abdul Gani
Mechanical Mechanical Circle  (CP)Nanded.

Mr. Subhash Jagdeorao Inche, Mechanical
Mechanical Circle (CP) Nagpur.

Mr.Chandrkant Tukaram Dhinde
Welder,
Mechanical Circle (CP) Pune.
Mr. Gangadhar Withal Kamble,
Welder,
Mechanical Circle (CP) Nanded.
Mr. Sanjay Pandurang Nale,
Welder,
Mechanical Circle (CP) Kolhapur.
Mr. Bhagoji Balu Shintre,
Fitter,
Mechanical Circle (CP) Kolhapur..
Mr. Sunil Chandrahas Kamble,
Ass. Fitter,
Mechanical Circle (CP) Pune.
Mr. Dattatray Sahadeo Mohite,
(CP) Kolhapur.
Mechanical Circle (CP) Kolhapur.

Mr. Prakash Shankar Wanjait,
(CP) Kolhapur.
Mechanical Circle (Gate) Pune.

Mr. Shaikh Ibbadulla Rahim.
Helper,
Mechanical Circle (CP) Nanded.

Mr. Rohidas Ramchandra Bhondwe,
Helper,
Mechanical Circle (CP) Pune.