Mechanical GR


Sr.No Subject Date View/Download
1 जलसंपदा विभागांतर्गत खरेदीसाठी विभागीय स्तरावर खरेदी समिती गठीत करणेबाबत. 12.05.2017
2 Clarification in respect of effect of Goods & Services Act, 2017 on works contracts and demands raised by the Contractors’ Association regarding the process and condition of the contracts. 19.09.2017
3 यांत्रिकी संघटनेअंतर्गत निविदामध्ये पश्चात अर्हता निकष निश्चित करणेबाबत. 05.07.2018
4 जलसंपदा विभागाच्या ई-निविदा प्रक्रीयेअंतर्गत निविदा प्रसिदधी, निविदा व लिफाफे उघडणे आणि निविदा तपासणी , निविदा स्विकृती याबाबत एकत्रित सुधारित मार्गदर्शक सूचना. 30.11.2018
5 यांत्रिकी संघटनेमार्फत करण्यात येणा-या कामासंदर्भात मार्गदर्शक सुचना व त्याअनुषंगाने कार्यालयीन कार्यपदधतीत सुधारणा करण्याबाबत. 07.08.2019
6 यांत्रिकी संघटनेअंतर्गत अंदाजपत्रके तयार करणेसाठी मार्गदर्शक सूचना. 25.07.2019
7 यांत्रिकी संघटनेअंतर्गत कामांच्या निविदामध्ये पश्चात अर्हता निकष निश्चित करणेबाबत. 25.11.2019